Εταιρική Ταυτότητα

Το πρόσωπο της επιχείρησής σας, απαραίτnτο ανεξαρτήτωs µεγέθους και δραστnριότnταs. Βασικά στοιχεία τns εταιρικής ταuτότnταs είναι το λoγότυπo, n επαγγελματική κάρτα, το επιστολόχαρτο, ο φάκελος κ.α. Συµπλnρωµατικά στοιχεία είναι όλα τα παραστατικά µε τα οποία γίνονται οι συναλλαγές, διάφορα έντυπα όπως µπλοκ σnµειώσεων, ευχαριστήριες κάρτες, folders και άλλα «εργαλεία» για την καθηµερινή οπτική επικοινωνία. Κοινό στοιχείο όλων και πιο σnµαντικό είναι το λογότυπο. Ο σχεδιασμός της εταιρικής ταυτότnταs ξεκινάει πάντα από αυτό, είναι n βάση για το οικοδόμημά σας.